Rychlé kontakty

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53
530 06  Pardubice
tel: +420 461 105 266
info@unitechtrade.cz

Otevírací doba:

Pondělí - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Úterý      - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Středa   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                   Čtvrtek   - 8:00-15:30                                                                                                                                                                  Pátek     - 8:00-15:30

Stěrky a přísady na zušlechťování betonů

            


Popis

Barva

Obsah sušiny (% - obj.)

Doporučená tloušťka / teor. vydatnost z (l/kg)

3M Scotchkote Epoxy Concrete Repair 474 (Grano-Tech)                                                                                                                                                                                                  Technický list

Opravárenský systém pro těžce mechanicky namáhaný beton a minerální povrchy - kombinace dvousložkové epoxidové pryskyřice a křemičitého agregátu. Vynikající přilnavost k minerálním povrchům. Ideální opravárenský systém na poškozený beton, prahy, překlady, schody, rampy, chodníky, nájezdy apod. Atest FDA pro nepřímý styk s potravinami. Nesmršťuje se během vytvrzování. Vynikající odolnost většině průmyslových chemikálií. Lze aplikovat i ve vlhkém prostředí.
 
písková 100 6 mm 0,08 m²

3M Scotchkote Epoxy Repair Primer 080 (Grano-Tech Primer)                                                                                                                                                                                        Technický list

Epoxidový opravný základní nátěr je speciálně vyvinut jako základní nátěr/tmel s nízkou viskozitou pro použití na betonové a cementové povrchy před aplikací epoxidové opravné malty pro beton 3M™ Scotchkote™ 474. Spojuje v sobě dobré aplikační charakteristiky s vynikající penetrací a přilnavostí. Určen pro aplikaci štětcem nebo válečkem. Určen pro použití na betonových površích, ale může být použit i na jiných porézních minerálních podkladech.

 

čirá jantarová 100 100 µm 10 m²

570 Resimac XF                                                                                                                                                                                                                                                                             Technický list

Trojsložkový bezrozpouštědlový rychle tvrdnoucí tmel na opravy betonu. Je odolný proti otěru a má dobré chemické vlastnosti. Je ideální pro opravy betonu, kamene, cihelných a cementových povrchů. Typické aplikace jsou pro betonové povrchy jako jsou podlahy, schody, rampy, obrubníky a další povrchy těžce zatěžované chůzí.

 

    5 mm 0,1 m²

Adi-Con BAAC                                                                                                                                                                                                                                                                                 Technický list

Akrylová disperze určená pro modifikaci malt a betonů na bázi portlandského cementu. Tímto materiálem modifikované malty a betony jsou používány především na opravy betonových povrchů, vysprávky, vyrovnání nerovností a další podobné sanační práce. Použitím Adi-Con BAAC se zlepšuje chemická odolnost, snižuje permeabilita a umožňuje se aplikace tenkovrstvých cementových betonů a malt. Zároveň se také podstatně zvyšuje odpor proti průniku CO2 a SO2. Toto jsou velmi podstatné skutečnosti pro prevenci proti poklesu alkality cementových materiálů vlivem jejich karbonatace a následného snížení ph.
 

mléčně bílá     dle specifikace

Adi-Con BAAC Super                                                                                                                                                                                                                                                                     Technický list

Akrylová disperze určená pro modifikaci malt a betonů na bázi portlandského cementu. Malty a betony modifikované tímto materiálem jsou používány především pro zvýšení vodotěsnosti, na opravy betonových povrchů, vysprávky, vyrovnání nerovností a další podobné sanační práce. Použitím Adi-Con BAAC se výrazně zlepšuje chemická odolnost, zvyšuje se adheze, pevnost i houževnatost a je umožněna případná další aplikace tenkovrstvých cementových betonů a malt. Zároveň se také podstatně zvyšuje odpor proti průniku CO2 a SO2 a redukuje se vznik smršťovacích trhlin.

 

mléčně bílá     dle specifikace

Adi-Con CSF(R)                                                                                                                                                                                                                                                                               Technický list

Zlepšuje veškeré vlastnosti betonu. Beton modifikovaný tímto materiálem dosahuje s porovnáním s konvenčním betonem vyšší pevnostní parametry, trvanlivost. Například pevnost betonu v tlaku je možné zvýšit pomocí této přísady až o 70%, chemická odolnost je také podstatně vyšší, a proto je materiál vhodný pro zhotovení povrchových vrstev mechanicky a chemicky namáhaných průmyslových podlah, parkovacích ploch, pro opravy konstrukcí v chemickém průmyslu, budování základových konstrukcí v agresivním prostředí, podzemních objektů, nádrží apod. Nízká propustnost chloridových iontů umožňuje zvýšení trvanlivosti mostů, parkovišť a dalších objektů vystavených silnému působení rozmrazovacích solí, ropných látek a jiných agresí. Jako přísada do torkétovací směsi podstatně snižuje odpad při aplikaci. Je vhodný na snížení hydratačního tepla, především při masivních betonech.

cementová šeď     1 m³ / balení

Adi-Con CW Plus                                                                                                                                                                                                                                                                            Technický list

Integrovaná vodotěsnící přisada do betonu a malt, které jsou na bázi portlandského cementu. Reaktivní materiál reaguje s volným vápnem, které se uvolňuje při hydratační reakci cementu, a ucpavá kapiláry, póry a jiné poruchy nově vznikajícími dendritickými jehličkovými krystalky v betonu a tím vytváří vodotěsný beton, který je odolný i proti tlakové vodě. Materiál se dávkuje přímo do míchačky na beton nebo v momentě přidání písku či kameniva. Vmíchává se množství 0.8-2% váhy cementu, podle předpokládaného budoucího zatížení. Může být také balený v 10 kg speciálních papírových pytlích, které se v domíchávači rozmělní.

 

cementová šeď      

Cem-Kote Barrier Coat 100                                                                                                                                                                                                                                                         Technický list

Tenký nátěr s vysokou přilnavostí, i na asfaltové povrchy. Snadno se aplikuje, lze i stříkat. Zpomaluje pronikání vodních par. Charakteristika: vysoce houževnatý v tenkých vrstvách, vysoce odolný vůči abrazi, dlouhodobě odolný proti prasklinám, silně odolný proti mrznutí / tání, velmi soudržný s podkladem i v případě působení solí, účinná ochrana proti kyselému dešti, možnost kontinuálního ponoru do vody, vynikající nepropustnost pro vodu (negativní a pozitivní), snižuje pronikání vodních par z podkladu a tím umožňuje aplikaci polymerních paronepropustných nátěrů, velmi nízké smrštění, netoxický.

průmyslově šedá
 

 
1,6 mm
 
8,73 m²
 

Cem-Kote Flex CR                                                                                                                                                                                                                                                                          Technický list

Nátěrová hmota je určena pro zajištění nepropustnosti betonu vůči vodě a pro obnovu betonu v tenkých vrstvách tam, kde je zapotřebí vynikající pružnosti, chemické odolnosti a paropropustnosti. Důležité vlastnosti, výhody: vynikající pružnost, vynikající chemická odolnost proti H2SO4 a H2S, dlouhodobá odolnost proti prasklinám, vynikající odolnost proti mrznutí / tání, vynikající vazba s čistým podkladem, paropropustnost, velmi malé smrštění, odolnost proti hmyzu a škůdcům, netoxičnost, snadná aplikace.

tmavě šedá   1 mm 0,65 m²

Cem-Kote Flex ST                                                                                                                                                                                                                                                                          Technický list

Nátěrová hmota je určená především na vodotěsné úpravy betonových ploch tenkou vrstvou, u kterých se vyžaduje pružnost. Použití tohoto materiálu zaručuje při vodotěsnosti také účinnou ochranu betonové konstrukce proti zvýšené chemické agresi. Je atestována pro styk s pitnou vodou. CHARAKTERISTIKA: vodonepropustnost, odolnost vůči zvýšené chemické agresi, vynikající pružnost a přilnavost k podkladu, vysoká odolnost vůči zmrazovacím cyklům, dlouhodobá odolnost proti vzniku trhlin, vynikající odolnost vůči tepelným změnám, velmi malé smrštění, paropropustnost, odolnost proti ropným látkám, chloridům, hmyzu, jednoduchá zpracovatelnost. Materiál je certifikován pro styk s pitnou vodou!

cementová šeď
 
  1,6 mm 6,6 m² / balení

Cem-Kote CW Plus                                                                                                                                                                                                                                                                        Technický list

Jedná se o krystalické těsnění, které se používá preventivně nebo na opravy těsnění nosných stěn, základů, betonových desek, bazénů, vodních nádrží, mostů a na opravy jiných betonových konstrukcí. Materiál Cem-Kote CW Plus je vyrobený na bázi portlandského cementu, mikrovláknité výztuže a materiálů na silikátové bázi. CHARAKTERISTIKA: jednosložkový materiál, vysoká chemická odolnost, vynikající přilnavost k podkladu, vysoká odolnost vůči zmrazovacím cyklům, odolnost proti vzniku trhlin, vynikající mrazuvzdornost, odolnost proti působení solí, hmyzu, nepropustnost ropných látek, netoxický, malé smrštění, jednoduchá zpracovatelnost. Cem-Kote CW Plus je testován pro styk s pitnou vodou!

cementová šeď     1 m²

Gem-Crete HF ST                                                                                                                                                                                                                                                                            Technický list 

Je tenká povrchová vrstva, určená pro povrchy s velkým zatížením, na ochranu nových a opravu narušených betonových a asfaltových ploch i jiných míst vystavených střednímu až těžkému zatížení dopravou. Gem – Crete HF ST je vhodný na opravy mostovek, parkovacích ploch, letištních drah, průmyslových podlah a podobně. Gem – Crete HF ST se může aplikovat na drsné a navlhlé povrchy. Zabezpečuje nejen vodotěsnost ale i protismykovost.

tmavě šedá   3 mm  4,3 m² / balení

Výztužné polymerové pletivo HD                                                                                                                                                                                                                                                Technický list 

Reinforcing Fabric HD je polymerní výztužné pletivo. Je speciálně vyvinuté na vyztužení nátěrů jako vláknitá hmota se síťovou strukturou, vhodné na opravy spár, trhlin, spojů, styků podlahy, stěn, stropů, v kombinaci s Cem-Kote Flex aj.

bílá